bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania publiczne

1. Do obowiązkowych zadań Centrum należy:
1) opracowanie - we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny -
     priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie;
2) przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór
     pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców
     metodycznych;
3) przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania
     oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu organu prowadzącego
     szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego
     dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli:
     a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
     b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych
     i etnicznych,
5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
     i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
     zawodowego nauczycieli;
6) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym
     warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli poszczególnych typów szkół
     i rodzajów placówek;
7) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wymaganie samokształcenia i doskonalenia
     zawodowego nauczycieli;
8) organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności
     we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;
9) współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa
     metodycznego dla nauczycieli;
10) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom
      materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu
      i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
      a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim
      i w językach obcych,
      b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych
      ramowymi planami nauczania,
      c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
      d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
      e) programy nauczania i podręczniki szkolne,
      f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;
11) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
12) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
13) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji
       i zarządzania biblioteką;
14) organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych
       i bibliotek szkolnych; organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej
       i kulturalnej, w szczególności otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych
       i spotkań autorskich.
       2. Centrum może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego
       nauczycieli zlecone przez organ prowadzący, a w szczególności:
1) organizowanie kursów kwalifikacyjnych;
2) pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na działania statutowe.Opublikował: Marcin Ćwikliński
Publikacja dnia: 10.10.2013
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 646